‘สุเทพ’ รับอดทนอดกลั้น 10 ปี หลัง ศาลยกฟ้องคดีเรือนจำ ลั่นเดินหน้าสร้างคนดี

‘สุเทพ’ รับอดทนอดกลั้น 10 ปี หลัง ศาลยกฟ้องคดีเรือนจำ ลั่นเดินหน้าสร้างคนดี

สุเทพ ให้สัมภาษณ์หลัง ศาลยกฟ้องคดีเรือนจำ รับอดกลั้นถูกตราหน้ามานาน 10 ปี ลั่นไม่เสียกำลังใจ เดินหน้าสร้างคนดีเข้าวงการการเมืองต่อไป นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ศาลพิพากษายกฟ้องคดีเรือนจำ ตนและพวกรวม 6 จำเลย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น โดยนาย สุเทพ รู้สึกยินดีที่ได้ศักดิ์ศรีกลับมาหลังจากที่ต้องสู้ในคดีเรือนจำร้างมาเกือบ 10 ปี

นาย สุเทพ กล่าวว่า ตนต้องตกอยู่ภายใต้กระแสการโจมตีว่าเป็นคนเลว คนทุจริต เกือบ 10 ปี 

ก่อนตัดสินคดีเรือนจำ อดทนอดกลั้นและอาศัยความจริงเข้ามาต่อสู้ ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรู้ว่าเราตั้งใจทำความดีให้กับชาติบ้านเมือง และประชาชน จะได้รับการคุ้มครอง “ในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยแบ่งเป็นสามฝ่าย อำนาจตุลาการของศาล ยังเป็นที่พึ่งหลักของบ้านเมืองได้ คนที่ยึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในระบบขอให้มีกำลังใจ สำหรับผมทนทุกข์ทรมานใจมานาน ตอนนี้หมดทุกข์ หมดโศก พ้นเคราะห์ จะเดินหน้าทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนตามอุดมการต่อไป ในชีวิตของตนทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนด้วยความสุจริต ไม่มีใจที่จะคิดคตทรยศต่อแผ่นดิน ไม่ใช่คนทุจริตคอรัปชั่น ทุกอย่างได้พิสูจน์แล้ว ใครที่เคยกล่าวหาโจมตี ผมขอโหสิให้”

ในส่วนการฟ้องคืนผู้ทำให้เสียหายนั้น นายสุเทพบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะมีการฟ้องร้องกลับหรือไม่ หลังจากนี่จะไปกลับไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้พระแก้วมรกต เพราะเวลาต่อสู้คดีตนได้ตั้งสัตย์อธิษฐาน ตนใช้ความจริงในการต่อสู้ ไม่ได้คิดหรือว่าโทษอะไรใครทั้งสิ้น

“ผมต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ผมได้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลัง ที่มี ส.ส. 5 คน และมีรัฐมนตรี 1 คน เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนมามาก ช่วงที่ก่อตั้งพรรคผมถูกโจมตีจากข้อมูลเท็จ แต่วันนี้ผมมีกำลังใจในการเดินหน้าทางการเมืองต่อไป ยืนยันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะขอสร้างนักการเมืองที่ดีมาทำงานเพื่อประชาชน” นายสุเทพกล่าว

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติประสงค์ ขอเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนภาครัฐจากวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เท่านั้น ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 8 ข้อ 27 และข้อ 29 กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ทดแทน)

ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ โดยให้ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้ยกเว้น การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในข้อ 1.2 และข้อ 1.6 ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0704/ 097

 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าเมื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนเรียบร้อยแล้ว ควรดําเนินการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

และเพื่อมิให้เป็นภาระแก่ภาครัฐในการ จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและดูแลรักษาไปพิจารณาดําเนินการด้วย เป็นการอนุมัติหลักการโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ (ทดแทน) เฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนภาครัฐจากเดิม

โดยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เสนอ เป็นวิธีการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอเท่านั้น ไม่รวมรูปแบบการจัดจ้าง แนวทางการจัดจ้าง หรือวิธีการจัดจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

การกระทําของจําเลยที่ 6 ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งการบริหารราชการของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ จึงไม่เป็นการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระบบราชการ และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ จําเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

ทางไต่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างได้รับการพิจารณา เหตุผลความจําเป็นโดยมีมูลเหตุข้อขัดข้องในทางกฎหมาย แล้วเสนอขึ้นมาตามลําดับบังคับบัญชาจนถึง จําเลยที่ 2 โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละลําดับชั้น รวมทั้งพลตํารวจโทธีรยุทธ กิติวัฒน์ เจ้าหน้าที่พัสดุสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ และพลตํารวจโทพงศพัศ พงษ์เจริญ ต่างพิจารณาให้ความเห็นขอบโดยให้ดําเนินการตามที่

สํานักงานส่งกําลังบํารุงเสนอ ซึ่งพลตํารวจโทพงศพัศเคยเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง ดําเนินการจัดจ้างที่เคยพิจารณาข้อดีข้อเสียของแนวทางวิธีการจัดจ้างที่เสนอมาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่ อาจเป็นไปได้

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม