ความถี่หรือความรุนแรงของซอฟต์แวร์และข้อผิดพลาดในการใช้งาน

ความถี่หรือความรุนแรงของซอฟต์แวร์และข้อผิดพลาดในการใช้งาน

 ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของเรา และความสามารถของลูกค้าของเราในการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ 

การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงความสามารถ

ของเราในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ความล้มเหลวของแพลตฟอร์มของเราในการตอบสนองลูกค้าหรือดำเนินการตามที่ต้องการ ความถี่หรือความรุนแรงของซอฟต์แวร์และข้อผิดพลาดในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของเรา และความสามารถของลูกค้าของเราในการแก้ไข

หรือยกเลิกสัญญา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ ความถี่หรือความรุนแรงของซอฟต์แวร์และข้อผิดพลาดในการใช้งาน 

ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของเรา และความสามารถของลูกค้าของเราในการแก้ไขหรือยกเลิก

สัญญา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมอยู่ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ ความถี่หรือความรุนแรงของซอฟต์แวร์และข้อผิดพลาดในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของเรา และความสามารถของลูกค้าของเราในการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้

รวมอยู่ในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เราไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ

credit: pescalluneslanparty.com
sfery.org
planesyplanetas.com
vosoriginesyourroots.com
citadelindustry.com
tomklaasen.net
tglsys.net
nezavisniprostor.net
greensys2013.org
northpto.org